HTML posebni znaki

html_posebni_znaki_thumb

Seznam posebnih znakov pride zelo prav, če želite na svoji strani prikazati posebne znake, kot so črke z naglasnimi znaki, posebni oklepaji, grške črke, znak za copyright in drugi posebni znaki.

 


 

 

 

Seznam HTML posebnih znakov

 

Koda ime Prikaz
#34; ali " narekovaj - quotation mark " ali "
& ali & znak za "in" - ampersand & ali &
  presledek - Space prikaz ni možen
! klicaj - Exclamation mark !
" ali " narekovaj - Quotation mark " ali "
# znak za število - Number sign #
$ znak za dolar - Dollar sign $
% procenti - Percent sign %
& ali & in - Ampersand & ali &
' apostrof - Apostrophe '
( levi oklepaj - Left parenthesis (
) desni oklepaj - Right parenthesis )
* zvezdica - Asterisk *
+ plus - Plus sign +
, vejica - Comma ,
- vezaj - Hyphen -
. pika - Period (fullstop) .
/ znak za deljenje - Solidus (slash) /
: dvopičje - Colon :
&#59; podpičje - Semi-colon ;
&#60; ali &lt; manjše - Less than < ali <
&#61; je enako - Equals sign =
&#62; ali &gt; večje - Greater than > ali >
&#63; vprašaj - Question mark ?
&#64; afna - Commercial at @
&#91; levi oglati oklepaj - Left square bracket [
&#92; backslash - Reverse solidus (backslash) \
&#93; desni oglati oklepaj - Right square bracket ]
&#94; znak "manjka" - Caret ^
&#95; podčrtaj - Horizontal bar (underscore) _
&#96; ostrivec - Acute accent `
&#123; levi zaviti oklepaj - Left curly brace {
&#124; navpična črta - Vertical bar |
&#125; desni zaviti oklepaj - Right curly brace }
&#126; tilda - znak za ponovitev - Tilde ~
&#160; ali &nbsp; presledek - no-break space - non-breaking space   ali  
&#161; ali &iexcl; obrnjen klicaj - inverted exclamation mark ¡ ali ¡
&#162; ali &cent; cent - Cent sign ¢ ali ¢
&#163; ali &pound; funt - Pound sterling £ ali £
&#164; ali &curren; valuta - General currency sign ¤ ali ¤
&#165; ali &yen; jen - yen sign - yuan sign ¥ ali ¥
&#166; ali &brvbar; prekinjena navpična črta - broken vertical bar ¦ ali ¦
&#167; ali &sect; odstavek - Section sign § ali §
&#168; ali &uml; diareza - diaeresis = spacing diaeresis ¨ ali ¨
&#169; ali &copy; "vse pravice pridržane" - copyright sign © ali ©
&#170; ali &alidf; feminine ordinal indicator ª ali ª
&#171; ali &laquo; desni dvojni narekovaj- left-pointing double angle quotation mark « ali «
&#172; ali &not; ne - not sign ¬ ali ¬
&#173; ali &shy; vezaj - soft hyphen ­ ali ­
&#174; ali &reg; "Registriran zaščitni znak" - registered trade mark sign ® ali ®
&#175; ali &macr; nadčrtaj - macron - overline ¯ ali ¯
&#176; ali &deg; stopinja - degree sign ° ali °
&#177; ali &plusmn; plus-minus - plus-minus sign ± ali ±
&#178; ali &sup2; na kvadrat - superscript two - squared ² ali ²
&#179; ali &sup3; na kubik - superscript three - cubed ³ ali ³
&#180; ali &acute; ostrivec - acute accent ´ ali ´
&#181; ali &micro; mikro - micro sign µ ali µ
&#182; ali &para; odstavek - pilcrow sign - paragraph sign ¶ ali ¶
&#183; ali &middot; sredinska pika - middle dot · ali ·
&#184; ali &cedil; cedilla ¸ ali ¸
&#185; ali &sup1; nadpisana enica - superscript one ¹ ali ¹
&#186; ali &ordm; masculine ordinal indicator º ali º
&#187; ali &raquo; levi dvojni narekovaj - right-pointing double angle quotation mark » ali »
&#188; ali &frac14; znak ena četrtina - fraction one quarter ¼ ali ¼
&#189; ali &frac12; znak ena polovica - fraction one half ½ ali ½
&#190; ali &frac34; znak tri četrtine - fraction three quarters ¾ ali ¾
&#191; ali &iquest; obrnjen vprašaj - turned question mark ¿ ali ¿
&#192; ali &Agrave; Velika črka A s krativcem - latin capital letter A grave À ali À
&#193; ali &Aacute; A z ostrivcem - latin capital letter A with acute Á ali Á
&#194; ali &Acirc; A s strešico - latin capital letter A with circumflex  ali Â
&#195; ali &Atilde; A s tildo - latin capital letter A with tilde à ali Ã
&#196; ali &Auml; A z diarezo - latin capital letter A with diaeresis Ä ali Ä
&#197; ali &Aring; A s krogcem - latin capital letter A ring Å ali Å
&#198; ali &AElig; črka AE = latin capital ligature AE Æ ali Æ
&#199; ali &Ccedil; latin capital letter C with cedilla Ç ali Ç
&#200; ali &Egrave; E s krativcem - latin capital letter E with grave È ali È
&#201; ali &Eacute; E z ostrivcem - latin capital letter E with acute É ali É
&#202; ali &Ecirc; E s strešico - latin capital letter E with circumflex Ê ali Ê
&#203; ali &Euml; E z diarezo - latin capital letter E with diaeresis Ë ali Ë
&#204; ali &Igrave; I s krativcem - latin capital letter I with grave Ì ali Ì
&#205; ali &Iacute; I z ostrivcem - latin capital letter I with acute Í ali Í
&#206; ali &Icirc; I s strešico - latin capital letter I with circumflex Î ali Î
&#207; ali &Iuml; I z diarezo - latin capital letter I with diaeresis Ï ali Ï
&#208; ali &ETH; latinska črka ETH - latin capital letter ETH Ð ali Ð
&#209; ali &Ntilde; N s tildo - latin capital letter N with tilde Ñ ali Ñ
&#210; ali &Ograve; O s krativcem - latin capital letter O with grave Ò ali Ò
&#211; ali &Oacute; O z ostrivcem - latin capital letter O with acute Ó ali Ó
&#212; ali &Ocirc; O s strešico - latin capital letter O with circumflex Ô ali Ô
&#213; ali &Otilde; O s tildo - latin capital letter O with tilde Õ ali Õ
&#214; ali &Ouml; O z diarezo - latin capital letter O with diaeresis Ö ali Ö
&#215; ali &times; znak za množenje - multiplication sign × ali ×
&#216; ali &Oslash; prečrtan O - latin capital letter O slash Ø ali Ø
&#217; ali &Ugrave; U s krativcem - latin capital letter U with grave Ù ali Ù
&#218; ali &Uacute; U z ostrivcem - latin capital letter U with acute Ú ali Ú
&#219; ali &Ucirc; U s strešico - latin capital letter U with circumflex Û ali Û
&#220; ali &Uuml; U z diarezo - latin capital letter U with diaeresis Ü ali Ü
&#221; ali &Yacute; Y z ostrivcem - latin capital letter Y with acute Ý ali Ý
&#222; ali &THORN; latin capital letter THORN Þ ali Þ
&#223; ali &szlig; ostri S - Small sharp s, German (sz ligature) ß ali ß
&#223; ali &szlig; ostri s - latin small letter sharp s = ess-zed ß ali ß
&#224; ali &agrave; a s krativcem- latin small letter a grave à ali à
&#225; ali &aacute; a z ostrivcem - latin small letter a with acute á ali á
&#226; ali &acirc; a s strešico - latin small letter a with circumflex â ali â
&#227; ali &atilde; a s tildo - latin small letter a with tilde ã ali ã
&#228; ali &auml; a z diarezo - latin small letter a with diaeresis ä ali ä
&#229; ali &aring; a s krogcem - latin small letter a ring å ali å
&#230; ali &aelig; latin small ligature ae æ ali æ
&#231; ali &ccedil; latin small letter c with cedilla ç ali ç
&#232; ali &egrave; e s krativcem - latin small letter e with grave è ali è
&#233; ali &eacute; a z ostrivcem - latin small letter e with acute é ali é
&#234; ali &ecirc; e s stešico - latin small letter e with circumflex ê ali ê
&#235; ali &euml; e z diarezo - latin small letter e with diaeresis ë ali ë
&#236; ali &igrave; i s krativcem - latin small letter i with grave ì ali ì
&#237; ali &iacute; i z ostrivcem - latin small letter i with acute í ali í
&#238; ali &icirc; i s strešico - latin small letter i with circumflex î ali î
&#239; ali &iuml; i z diarezo - latin small letter i with diaeresis ï ali ï
&#240; ali &eth; latin small letter eth ð ali ð
&#241; ali &ntilde; n s tildo - latin small letter n with tilde ñ ali ñ
&#242; ali &ograve; o s krativcem - latin small letter o with grave ò ali ò
&#243; ali &oacute; o z ostrivcem - latin small letter o with acute ó ali ó
&#244; ali &ocirc; o s strešico - latin small letter o with circumflex ô ali ô
&#245; ali &otilde; o s tildo - latin small letter o with tilde õ ali õ
&#246; ali &ouml; o z diarezo - latin small letter o with diaeresis ö ali ö
&#247; ali &divide; znak za deljenje - division sign ÷ ali ÷
&#248; ali &oslash; mali prečrtan o - latin small letter o slash ø ali ø
&#249; ali &ugrave; u s krativcem - latin small letter u with grave ù ali ù
&#250; ali &uacute; u z ostrivcem - latin small letter u with acute ú ali ú
&#251; ali &ucirc; u s strešico - latin small letter u with circumflex û ali û
&#252; ali &uuml; u z diarezo - latin small letter u with diaeresis ü ali ü
&#253; ali &yacute; y z ostrivcem - latin small letter y with acute ý ali ý
&#254; ali &thalin; latin small letter thalin þ ali þ
&#255; ali &yuml; y z diarezo -y with dieresis or umlaut mark ÿ ali ÿ
&#338; ali &OElig; latin capital ligature OE Œ ali Œ
&#339; ali &oelig; latin small ligature oe œ ali œ
&#352; ali &Scaron; Š - S s strešico - latin capital letter S with caron Š ali Š
&#353; ali &scaron; š - s s strešico - latin small letter s with caron š ali š
&#376; ali &Yuml; Y z diarezo - latin capital letter Y with diaeresis Ÿ ali Ÿ
&#402; ali &fnof; latin small f with hook = function = florin ƒ ali ƒ
&#710; ali &circ; padajoči poudarek - modifier letter circumflex accent ˆ ali ˆ
&#732; ali &tilde; tilda - small tilde ˜ ali ˜
&#913; ali &Alpha; Velika grška črka alfa - alpha Α ali Α
&#914; ali &Beta; Velika grška črka beta - beta Β ali Β
&#915; ali &Gamma; Velika grška črka gama - gamma Γ ali Γ
&#916; ali &Delta; Velika grška črka delta Δ ali Δ
&#917; ali &Epsilon; Velika grška črka epsilon Ε ali Ε
&#918; ali &Zeta; Velika grška črka zeta Ζ ali Ζ
&#919; ali &Eta; Velika grška črka eta Η ali Η
&#920; ali &Theta; Velika grška črka theta Θ ali Θ
&#921; ali &Iota; Velika grška črka jota - iota Ι ali Ι
&#922; ali &Kappa; Velika grška črka kappa Κ ali Κ
&#923; ali &Lambda; Velika grška črka lambda Λ ali Λ
&#924; ali &Mu; Velika grška črka mu Μ ali Μ
&#925; ali &Nu; Velika grška črka nu Ν ali Ν
&#926; ali &Xi; Velika grška črka xi Ξ
&#927; ali &Omicron; Velika grška črka omicron Ο ali Ο
&#928; ali &Pi; Velika grška črka pi Π ali Π
&#929; ali &Rho; Velika grška črka rho Ρ ali Ρ
&#931; ali &Sigma; Velika grška črka sigma Σ ali Σ
&#932; ali &Tau; Velika grška črka tau Τ ali Τ
&#933; ali &Upsilon; Velika grška črka upsilon Υ ali Υ
&#934; ali &Phi; Velika grška črka phi Φ ali Φ
&#935; ali &Chi; Velika grška črka chi Χ ali Χ
&#936; ali &Psi; Velika grška črka psi Ψ ali Ψ
&#937; ali &Omega; Velika grška črka omega Ω ali Ω
&#945; ali &alpha; mala grška črka alfa - alpha α ali α
&#946; ali &beta; mala grška črka beta β ali β
&#947; ali &gamma; mala grška črka gama - gamma γ ali γ
&#948; ali &delta; mala grška črka delta δ ali δ
&#949; ali &epsilon; mala grška črka epsilon ε ali ε
&#950; ali &zeta; mala grška črka zeta ζ ali ζ
&#951; ali &eta; mala grška črka eta η ali η
&#952; ali &theta; mala grška črka theta θ ali θ
&#953; ali &iota; mala grška črka jota - iota ι ali ι
&#954; ali &kappa; mala grška črka kappa κ ali κ
&#955; ali &lambda; mala grška črka lambda λ ali λ
&#956; ali &mu; mala grška črka mu μ ali μ
&#957; ali &nu; mala grška črka nu ν ali ν
&#958; ali &xi; mala grška črka xi ξ
&#959; ali &omicron; mala grška črka omicron ο ali ο
&#960; ali &pi; mala grška črka pi π ali π
&#961; ali &rho; mala grška črka rho ρ ali ρ
&#962; ali &sigmaf; mala grška črka final sigma ς ali ς
&#963; ali &sigma; mala grška črka sigma σ ali σ
&#964; ali &tau; mala grška črka tau τ ali τ
&#965; ali &upsilon; mala grška črka upsilon υ ali υ
&#966; ali &phi; mala grška črka phi φ ali φ
&#967; ali &chi; mala grška črka chi χ ali χ
&#8204; ali &zwnj; zero width non-joiner ‌ ali ‌
&#8205; ali &zwj; zero width joiner ‍ ali ‍
&#8206; ali &lrm; left-to-right mark ‎ ali ‎
&#8207; ali &rlm; right-to-left mark ‏ ali ‏
&#8211; ali &ndash; en dash – ali –
&#8212; ali &mdash; em dash — ali —
&#8216; ali &lsquo; levi enojni narekovaj - left single quotation mark ‘ ali ‘
&#8217; ali &rsquo; desni enojni narekovaj - right single quotation mark ’ ali ’
&#8218; ali &sbquo; spodnji enojni narekovaj - single low quotation mark ‚ ali ‚
&#8220; ali &ldquo; levi dvojni narekovaj - left double quotation mark “ ali “
&#8221; ali &rdquo; desni dvojni narekovaj - right double quotation mark ” ali ”
&#8222; ali &bdquo; spodnji dvojni narekovaj - double low quotation mark „ ali „
&#8224; ali &dagger; križec - dagger † ali †
&#8225; ali &Dagger; dvojni križec - double dagger ‡ ali ‡
&#8226; ali &bull; krogec - bullet - black small circle • ali •
&#8230; ali &hellip; tri pikice - horizontal ellipsis - three dot leader … ali …
&#8240; ali &permil; promili - per mille sign ‰ ali ‰
&#8242; ali &prime; minute - prime = minutes = feet ′ ali ′
&#8243; ali &Prime; sekunde - double prime = seconds = inches ″ ali ″
&#8249; ali &lsaquo; single left-pointing angle quotation mark ‹ ali ‹
&#8250; ali &rsaquo; single right-pointing angle quotation mark › ali ›
&#8254; ali &oline; nadčrtaj - overline ‾ ali ‾
&#8260; ali &frasl; znak za deljenje - fraction slash ⁄ ali ⁄
&#8364; ali &euro; evro - euro sign € ali €
&#8482; ali &trade; trade mark sign ™ ali ™
&#8592; ali &larr; levo - leftwards arrow ← ali ←
&#8593; ali &uarr; navzgali - naprej - upwards arrow ↑ ali ↑
&#8594; ali &rarr; desno - rightwards arrow → ali →
&#8595; ali &darr; navzdol - nazaj - downwards arrow ↓ ali ↓
&#8596; ali &harr; left right arrow ↔ ali ↔
&#8706; ali &part; diferencial - partial differential ∂ ali ∂
&#8719; ali &prod; n-ary product = product sign ∏ ali ∏
&#8721; ali &sum; znak za vsoto - n-ary sumation ∑ ali ∑
&#8722; ali &minus; minus - minus sign − ali −
&#8730; ali &radic; kvadratni koren - square root = radical sign √ ali √
&#8734; ali &infin; znak za neskončno - infinity ∞ ali ∞
&#8745; ali &cap; presek - intersection - cap ∩ ali ∩
&#8747; ali &int; integral - integral ∫ ali ∫
&#8776; ali &asymp; približno - almost equal to = asymptotic to ≈ ali ≈
&#8800; ali &ne; ni enako - not equal to ≠ ali ≠
&#8801; ali &equiv; ekvivalenčno - identical to ≡ ali ≡
&#8804; ali &le; manjše ali enako - less-than or equal to ≤ ali ≤
&#8805; ali &ge; večje ali enako - greater-than or equal to ≥ ali ≥
&#9674; ali &loz; romb - lozenge ◊ ali ◊
&#9824; ali &spades; pik - black spade suit ♠ ali ♠
&#9827; ali &clubs; križ - black club suit - shamrock ♣ ali ♣
&#9829; ali &hearts; srce - black heart suit - valentine ♥ ali ♥
&#9830; ali &diams; kara - black diamond suit ♦ ali ♦
Vsi vodiči so na voljo BREZPLAČNO!
Pišite mi

Želite mnenje ali pomoč pri vašem projektu?

Pišite mi in bom pomagal, kakor bom v tistem trenutku lahko.