JAVA predavanje 2

java_thumbZačetna predavanja

 

Preprosti programi


Kako diagram poteka zapisati v programskem jeziku java?

Ogrodje javanskega programa:

 • Vsak javanski program sprogramiramo, kot razred
 • Izvajanje programa (razreda) se začne z metodo main, ki se začne avtomatično

 

1
2
3
4
5
6
public class <ImeRazreda> { 			   (glava razreda)
public static void main (String[] args){ (glava metode main)
--- (stavki našega razreda; telo metode main)
---
}
}

 

 

Blok stavkov (stavčni blok) ... tisti stavki, ki se nahajajo med dvema zavitima oklepajema {}.

Zaporedje realiziramo, kot blok stavkov.

2 bloka:

 • Zunanji blok, ki predstavlja telo razreda
 • Notranji blok, ki predstavlja telo metode main


Telo razreda lahko vsebuje več metod.
Telo metode lahko vsebuje več stavkov.

 

Poimenovanje razreda:

 • prvi znak mora biti velika tiskana črka ali podčrtaj (_) ali znak za dolar ($).
 • ostali znaki: črke, številke, -, $
 • java je občutljiva na male in velike črke (case sensitive)

 

Lepopisna pravila:

 • ime razreda se začne z veliko začetnico
 • besede pišemo skupaj, z veliko začetnico (PrviProgam)Ista pravila, kot za ime razreda veljajo tudi za imena spremenljivk in metod, le da se pri teh dveh ime začne z malo začetnico (nekaMetoda).


- zamikanje blokov – vsak naslednji blok pišemo bolj zamaknjeno v desno.
- zaviti oklepaji – zaprti oklepaj ( } ) je zamaknjen v desno za toliko, kot prva vrstica bloka, ki mu pripada

 

Postopek priprave in izvajanja programa


1. Program napišemo s pomočjo urejevalnika besedil (beležnica) in shranimo na datoteko, ki ima ime enako, kot je ime razreda. Končnica oz. podaljšek mora biti .java.


2. Program prevedemo z ukazom javac Program.java. Rezultat prevajanja se shrani na datoteko z vmesno kodo, ki ima ime Program.class.


3. Program zaženemo z ukazom java Program .Primer 1:

 

1
2
3
4
5
public class PrviProgram{
public static void main (String[] args){
System.out.println("Pozdravljen svet");
}
}

 


*Shrani, kot PrviProgram.java
*Odpri cmd > Pojdi v mapo, kjer je shranjena datoteka
> Vpiši javac PrviProgram.java (da skompajlaš – compile)
> Vpiši java PrviProgram (da zaženeš – execute)


Stavki:


-Prireditveni stavek

= ;

Primer: s=(a+b+c)/2;      (Spremenljivki priredi vrednost izraza)


-Stavki za izbiro: if, switch      (if, switch sta rezervirani besedi, ki že imata določen pomen in ju ne smemo uporabljati, kot ime spremenljivke)


Primer:

1
2
3
4
5
6
7
8
if(<pogoj>){
--- (če je pogoj izpolnjen se izvrši blok stavkov)
---
}
else{
--- (če pogoj ni izpolnjen se izvrši ta blok stavkov)
---
}

 

 

Primer:
1
2
3
4
if(<pogoj>){
--- (če je pogoj izpolnjen se izvrši blok stavkov, če ne se ne zgodi nič)
---
}

 

 

Gnezdenje stavkov ->  kadar je potrebno izbirati med več, kot dvema variantama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
if(<pogoj1>){
---
---
}
else if(<pogoj2>){
---
---
}
else if(<pogoj3>){
---
---
}
else{
--- (če ni zadoščen noben pogoj se izvede ta blok stavkov)
---
}

 
-Stavki za ponavljanje: do-while (pogoj za nadaljevanje oz. prekinitev ponavljanja je na koncu jedra zanke --> enkrat zagotovo gremo čez zanko.)

While; For (pogoj za nadaljevanje oz. prekinitev ponavljanja je na začetku zanke --> ni nujno, da gremo čez jedro zanke.)


Primer:


2
3
do{
---
} while (<pogoj>); (vrednost pogoja je true (se nadaljuje) ali false(se prekine))Primer:

1
2
3
while (<pogoj>){
---
}


For: združuje na enem mestu 3. pomembne sestavne dele zanke.

 • določitev začetne vrednosti števca
 • pogoj za nadaljevanje oz. prekinitev ponavljanja
 • povečevanje (zmanjševanje) vrednosti števcaPrimer:

1
2
3
for (<začetnavrednostštevca>;<pogoj>;<povečevanještevca>){
---
}


*Če je pogoj False zanko preskočimo.

Podatkovni tipi


Vsaka spremenljivka pripada točno določenemu podatkovnemu tipu. Pred uporabo spremenljivke moramo obvezno določiti njen tip, kar pomeni, da jo moramo deklarirati.

 

Deklaracija spremenljivke:

 • določimo njen tip
 • določimo njeno ime
 • določimo njeno vrednost (ni nujno takoj)Tip določa množico vrednosti, ki jih lahko spremenljivka zavzame. Tip določa operacije, ki jih lahko s spremenljivko izvajamo.

8 osnovnih podatkovnih tipov
:

 • za cela števila: byte (8B), short (16B), int (32B), long (64B)
 • za realna števila: float (32B), double (64B)
 • za logične vrednosti: boolean (true, false)
 • za znake: char (vsak znak je predstavljen z numerično kodo – Unicode (16B) )


Java uporablja Unicode način kodiranja.

Realizacija vhodno-izhodnih operacij


Branje in izpis sta realizirana s pomočjo metod

Izpis:
System.out.println(...);

System.out.print(...);      (izpiše v eni vrstici)

Branje: (uporabljali bomo razred z imenom BranjePodatkov)

Metoda preberiInt[]   --> služi za branje celih števil
Metoda preberiDouble[]   --> služi za branje realnih števil
Metoda preberiString[]   --> služi za branje nizov


Primer:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
public class PloscinaZaporedje{
public static void main (String[] args){
double a,b,c,s,p;
a=BranjePodatkov.preberiDouble();
b=BranjePodatkov.preberiDouble();
c=BranjePodatkov.preberiDouble();
s=(a+b+c)/2;
p=Math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
System.out.println(p);
}
}

 

 


*Ko se program izvede (v cmdju) čaka na vnos podatkov


Primer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
public class PloscinaIzbira{
public static void main (String[] args){
double a=BranjePodatkov.preberiDouble();
double b=BranjePodatkov.preberiDouble();
double c=BranjePodatkov.preberiDouble();
if(a+b>c && a+c>b &&b+c>a){
double s=(a+b+c)/2;
double p=Math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
System.out.println(p);
}
else{
System.out.println("Napacni podatki!");
}
}
}

 

 

Vsi vodiči so na voljo BREZPLAČNO!
Pišite mi

Želite mnenje ali pomoč pri vašem projektu?

Pišite mi in bom pomagal, kakor bom v tistem trenutku lahko.